Παρασκευή 8 Απριλίου 2011

Πλειοδοτική δημοπρασία, φανερή και προφορική για την εκποίηση του δημοτικού ακινήτου 10 οικόπεδα στη Τ. Κ. Λιθοχωρίου του Δήμου Αγράφων


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΑΦΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Κερασοχώρι   
Τηλέφωνο: 2237351320
FAX:2237351313                   

Π  Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ

Όροι  καταρτιστείς δημοπρασίας

Ο Δήμος Αγράφων Νομού Ευρυτανίας, που εδρεύει στο Κερασοχώρι, ύστερα από την με αριθμό   2-08/24-03-2011  απόφαση της Οικονομικής και σύμφωνα  με τις διατάξεις :
1)το άρθρο 72 του 3852/2010
2)το άρθρο 103 του ΔΚΚ
3)το άρθρο 186 του ΔΚΚ
4)τις διατάξεις του ΠΔ 270/81
5)την υπ’ αριθμόν 40/2010 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Απεραντίων
6)την έκθεση της επιτροπής εκτίμησης που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 5152/7-12-2009 απόφαση του Δημάρχου
7)τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου ακινήτου και τις ανάγκες του Δήμου.
Καθορίζει τους όρους της πλειοδοτικής δημοπρασίας, φανερής και προφορικής για την εκποίηση του δημοτικού  ακινήτου 10 οικόπεδα στη Τ. Κ. Λιθοχωρίου ως  εξής:

1)Περιγραφή του ακινήτου
1.Το με αύξοντα  αριθμό ένα (1) οικόπεδο, με εμβαδόν τριακόσια εβδομήντα επτά και σαράντα εννέα (377,49) τετραγωνικά μέτρα, το οποίο συνορεύει βόρεια με το με αριθμό δυο (2) προς εκποίηση δημοτικό οικόπεδο, νότια με δημοτικό σχολείο Τ.Κ. Λιθοχωρίου, ανατολικά με το με αριθμό έντεκα (11) προς εκποίηση δημοτικό οικόπεδο και δυτικά με επαρχιακή οδό Γρανίτσας - Ραπτοπούλου.
2.Το με αύξοντα αριθμό δυο (2) οικόπεδο, με εμβαδόν τριακόσια τριάντα οκτώ   (338,00) τετραγωνικά μέτρα, το οποίο συνορεύει βόρεια με το με αριθμό τρία (3) προς εκποίηση δημοτικό οικόπεδο, νότια με αριθμό ένα (1) προς εκποίηση δημοτικό οικόπεδο, ανατολικά με το αριθμό έντεκα (11) προς εκποίηση δημοτικό οικόπεδο και δυτικά με επαρχιακή οδό Γρανίτσας - Ραπτοπούλου.
3.Το με αύξοντα αριθμό τέσσερα (4) οικόπεδο, με εμβαδόν τριακόσια τριάντα τρία και εβδομήντα τέσσερα (333,74) τετραγωνικά μέτρα,  το οποίο συνορεύει βόρεια με το με αριθμό πέντε (5) προς εκποίηση δημοτικό οικόπεδο, νότια με το με αριθμό τρία (3) προς εκποίηση δημοτικό οικόπεδο, ανατολικά με το αριθμό οκτώ (8) προς εκποίηση δημοτικό οικόπεδο και δυτικά με επαρχιακή οδό.
4.Το με αύξοντα αριθμό πέντε (5) οικόπεδο, με εμβαδόν τριακόσια τριάντα έξι και σαράντα τρία (333,74) τετραγωνικά μέτρα, το οποίο συνορεύει βόρεια με το με αριθμό έξι (6) προς εκποίηση δημοτικό οικόπεδο, νότια με το με αριθμό τέσσερα (4) προς εκποίηση δημοτικό οικόπεδο, ανατολικά με το αριθμό οκτώ (8) προς εκποίηση δημοτικό οικόπεδο και δυτικά με επαρχιακή οδό.
5.Το με αύξοντα αριθμό έξι (6) οικόπεδο, με εμβαδόν τριακόσια εξήντα πέντε και τριάντα (365,30) τετραγωνικά μέτρα, το οποίο συνορεύει βόρεια με ιδιοκτησία Φωτίου Σβεντζούρη, νότια με το με αριθμό πέντε (5) προς εκποίηση δημοτικό οικόπεδο, ανατολικά με το αριθμό εφτά (7) προς εκποίηση δημοτικό οικόπεδο και δυτικά με επαρχιακή οδό.
6.Το με αύξοντα αριθμό εφτά (7) οικόπεδο, με εμβαδόν τριακόσια τριάντα έξι και ογδόντα πέντε (365,30) τετραγωνικά μέτρα, το οποίο συνορεύει βόρεια με ιδιοκτησία Φωτίου Σβεντζούρη, νότια με το με αριθμό οκτώ (8) προς εκποίηση δημοτικό οικόπεδο, ανατολικά με βατή δημοτική οδό πλάτους τεσσάρων (4) μέτρων και δυτικά με το με αριθμό έξι (6) προς εκποίηση δημοτικό οικόπεδο.
7.Το με αύξοντα αριθμό οκτώ (8) οικόπεδο, με εμβαδόν τριακόσια είκοσι εφτά και είκοσι εφτά  (327,27) τετραγωνικά μέτρα, το οποίο συνορεύει βόρεια με το με αριθμό εφτά (7) προς εκποίηση δημοτικό οικόπεδο, νότια με το με αριθμό εννέα (9)  προς εκποίηση δημοτικό οικόπεδο, ανατολικά με βατή δημοτική οδό πλάτους τεσσάρων (4) μέτρων και δυτικά με το με αριθμό πέντε (5) προς εκποίηση δημοτικό οικόπεδο.
8.Το με αύξοντα αριθμό εννέα (9) οικόπεδο, με εμβαδόν τριακόσια τριάντα δυο και δώδεκα (332,12) τετραγωνικά μέτρα, το οποίο συνορεύει βόρεια με το με αριθμό οκτώ (8) προς εκποίηση δημοτικό οικόπεδο, νότια με το με αριθμό δέκα (10) προς εκποίηση δημοτικό οικόπεδο, ανατολικά με βατή δημοτική οδό πλάτους τεσσάρων (4) μέτρων και δυτικά με το με αριθμό τέσσερα (4) προς εκποίηση δημοτικό οικόπεδο.
9.Το με αύξοντα αριθμό δέκα (10) οικόπεδο, με εμβαδόν τριακόσια σαράντα τέσσερα και είκοσι (344,20) τετραγωνικά μέτρα, το οποίο συνορεύει βόρεια με το με αριθμό εννέα (9) προς εκποίηση δημοτικό οικόπεδο, νότια με το με αριθμό έντεκα (11)  προς εκποίηση δημοτικό οικόπεδο, ανατολικά με βατή δημοτική οδό πλάτους τεσσάρων (4) μέτρων και δυτικά με το με αριθμό τρία (3) προς εκποίηση δημοτικό οικόπεδο.
10.Το με αύξοντα αριθμό έντεκα (11) οικόπεδο, με εμβαδόν τριακόσια εξήντα και σαράντα ένα (360,41) τετραγωνικά μέτρα, το οποίο συνορεύει βόρεια με το με αριθμό δέκα (10) προς εκποίηση δημοτικό οικόπεδο, νότια με  δημοτικό σχολείο Τ.Δ. Λιθοχωρίου, ανατολικά με βατή δημοτική οδό πλάτους τεσσάρων (4) μέτρων και δυτικά με το με αριθμό δυο (2)  προς εκποίηση δημοτικό οικόπεδο.
2) Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας
Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα που αναφέρεται παρακάτω. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή , η απόφαση της οποίας καταχωρείται  στα πρακτικά.
Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αύτη μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη. 
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.
Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληρεί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ' απλού χάρτου.
3) Εγγύηση συμμετοχής
Ουδείς είναι δεκτός στην δημοπρασία, αν δεν προσαγάγει, για την συμμετοχή του στη δημοπρασία, ως εγγύηση στην επιτροπή διενεργείας της δημοπρασίας, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του  οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης.
4) Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 18/04/2011, από την ώρα 10:00 έως την ώρα 12:00, στο Δημοτικό κατάστημα Γρανίτσας
5) Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς
Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το
ποσό των 4.529,88 € για το οικόπεδο με αύξοντα αριθμό 1
ποσό των 4.056,00 € για το οικόπεδο με αύξοντα αριθμό 2
ποσό των 4.004,88 € για το οικόπεδο με αύξοντα αριθμό 4
ποσό των 4.037,16 € για το οικόπεδο με αύξοντα αριθμό 5
ποσό των 4.383,60 € για το οικόπεδο με αύξοντα αριθμό 6
ποσό των 4.042,20 € για το οικόπεδο με αύξοντα αριθμό 7
ποσό των 3.927,24 € για το οικόπεδο με αύξοντα αριθμό 8
ποσό των 3.985,44 € για το οικόπεδο με αύξοντα αριθμό 9
ποσό των 4.130,40 € για το οικόπεδο με αύξοντα αριθμό 10
ποσό των 4.324,92 € για το οικόπεδο με αύξοντα αριθμό 11
6) Εγγυητής
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.
7) Δικαίωμα αποζημίωσης
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου  ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.
8) Συμβόλαιο
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται εντός δέκα ημερών από της κοινοποιήσεως σ’ αυτόν της αποφάσεως  περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας και προ της συντάξεως και υπογραφής του συμβολαίου, να καταβάλει ολόκληρο το τίμημα εις το δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο.
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή του συμβολαίου, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση.
Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης.
Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών το συμβόλαιο θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.
9) Ευθύνη Δήμου
Ο δήμος ή η κοινότητα δεν ευθύνεται έναντι του αγοραστού δι' οιανδήποτε εκνίκηση του πράγματος, ουδέ δια τας υπ' αυτού υφισταμένας δουλείας, υποχρεουμένου του δήμου ή της κοινότητος εις περίπτωσιν εκνικήσεως, να επιστρέψει εις τον αγοραστή το καταβληθέν τίμημα ατόκως, εις περίπτωσιν δε μερικής τοιαύτης, αναλόγου ποσού, οριζομένου δι' αποφάσεως του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, χωρίς να αποκλείεται η προσφυγή εις τα δικαστήρια
10) Επανάληψη της δημοπρασίας
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν πλειοδότης.
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:
α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από τη Δημαρχιακή επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας
β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.
Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.
Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.
Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.
11) Δημοσίευση Διακήρυξης
Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρας πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και εις το δημοσιότερο μέρος της έδρας του δήμου.
12) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από το Γραφείο. του Δήμου  Διεύθυνση Γρανίτσα Τηλέφωνο 2237350814 FAX 2237350823
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι 16/04/2011

Ο Δήμαρχος
Δημήτριος Τάτσης