Πέμπτη 7 Απριλίου 2011

“Καθορισμός χρονικών ορίων για την χρήση πυρός σε δάση, δασικές χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις” από την ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ


ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Υ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Υπ. αριθ. 1/2011

“Καθορισμός χρονικών ορίων για την χρήση πυρός σε δάση, δασικές χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις”

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ


ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:

1.Το άρθρο 3 της υπ’ αριθ. 9/2000 Πυρ/κή Διάταξη, η οποία εγκρίθηκε από τους Υπουργούς Εσωτερικών, Γεωργίας & Δημόσιας Διάταξης (ΦΕΚ Β’ 1459/30-11-2000).

2.Την Π.Δ. 9Α/2005 Πυρ/κής Διάταξης, η οποία εγκρίθηκε από τους Υπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Δημόσιας Τάξης (ΦΕΚ Β’ 1554/10-11-2005).

3.Τις σχετικές έγγραφες προτάσεις των Πυρ/κών Υπηρεσιών της αρμοδιότητάς μας.

Καθορίζουμε ότι:

1.Από 01-05-2011 έως και 31-10-2011 απαγορεύεται, λόγω αυξημένης επικινδυνότητας, οποιαδήποτε καύση στα δάση, τις δασικές χορτολιβαδικές περιοχές σε πεδινά ή ανώμαλα εδάφη & λόφους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, εκτός του Νομού Ευβοίας, όπου ο ως άνω περιορισμός ισχύει από 01-04-2011 μέχρι 31-10-2011.

2.Επιτρέπεται όμως μετά από ειδική άδεια από τις κατά τόπους αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, η καύση σιτοκαλαμιών & άλλων γεωργικών υπολειμμάτων, αφού ληφθούν αυστηρά τα μέτρα που ορίζονται στο άρθρο 5 της 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης, όπως αυτή τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με την 9 Α/2005 όμοια (ΦΕΚ Β’ 1554).

3.Η Υπηρεσία μας επιφυλασσόμενη κάθε νόμιμης διαδικασίας που προβλέπεται για την παράβαση της παρούσας, παρακαλεί για την πιστή εφαρμογή αυτής.

4.Μετά από σχετική άδεια των Π.Υ. η καύση θα γίνεται αυστηρά τις πρωινές ώρες έως Ω/10:00 μια με δείκτη επικινδυνότητας 1 (χαμηλή) ή 2 (μέση).Π.Δ.Π.Υ. Στ. Ελλάδας


Παναγιώτης Κ. Σκόνδρας


Αρχιπύραρχος