Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2011

ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΙΕΚ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

Την έγκριση για την ίδρυση και λειτουργία τμήματος Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), στο Καρπενήσι, με τίτλο «Στελέχη Εναλλακτικού Τουρισμού» και συγκεκριμένα την παροχή εξειδίκευσης στην ειδικότητα, Συνοδός Βουνού, με σκοπό τη συμβολή στην τουριστική ανάπτυξη και οικονομική ενίσχυση της περιοχής, απεφάσισε ο Ο.Τ.Ε.Κ
Πιο συγκεκριμένα το Δ.Σ. του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης πήρε την απόφαση για τη λειτουργία του συγκεκριμένου τμήματος, έχοντας ως δεδομένα:
α)    την προοπτική της ένταξης του προγράμματος Εναλλακτικού Τουρισμού στο ΕΣΠΑ και β)    ότι τα εκπαιδευτικά προγράμματα σπουδών για την συγκεκριμένη ειδικότητα είναι εγκεκριμένα από τον Ο.Ε.Ε.Κ., σύμφωνα με την αριθμ. 7723/2005 (ΦΕΚ 1485/τΒ΄/27.10.2005) Κ.Υ.Α., που αφορά στην ίδρυση των Ι.Ε.Κ., ειδικοτήτων Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού, αρμοδιότητας Ο.Τ.Ε.Κ. «Ειδικός Θαλασσοθεραπείας – Spa», «Ειδικός Λουτροθεραπείας» και «Συνοδός Βουνού»,  στις  πόλεις  της  Ρόδου,  Ανδρίτσαινας, Καστανιάς Ιτάμου Καρδίτσας, Σταυρούπολης Ξάνθης, Σάμου, Αιδηψού και Αναβύσσου Αττικής και την αριθμ. 754/2004 (ΦΕΚ 323/τΒ΄/11.02.2004) Κ.Υ.Α, που αφορά στην ίδρυση των Ι.Ε.Κ. Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού ειδικότητας «Συνοδός Βουνού», στο Νεστόριο Καστοριάς και στην Καλαμπάκα  Τρικάλων.
Πρόκειται για μια πολύ σημαντική – θετική εξέλιξη, που προσφέρει μια νέα δυναμική στον τόπο μας και πιο συγκεκριμένα στο Καρπενήσι, καθότι η λειτουργία του ΙΕΚ αυτού, αναμένεται να δημιουργήσει τεράστιες αναπτυξιακές προοπτικές, ενώ θα ενισχύσει περίτρανα και την τοπική οικονομία.
Βασικός συντελεστής αυτής της επιτυχίας υπήρξε ο Βουλευτής Ευρυτανίας που χειρίστηκε επιτυχώς το όλο ζήτημα, ενώ καθοριστική υπήρξε, στην επίτευξη του στόχου αυτού, η συμμετοχή και η παρέμβαση του Δημάρχου Καρπενησίου κ. Κώστα Μπακογιάννη.
Σας παραθέτουμε στην συνέχεια απόσπασμα των Πρακτικών της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ο.Τ.Ε.Κ., που αναφέρονται στην ανωτέρω απόφαση.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
28ης /2011 συνεδρίασης του Διοικητικού
Συμβουλίου του Οργανισμού Τουριστικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ο.Τ.Ε.Κ.
Στην Αθήνα, σήμερα 17 Οκτωβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 μ.μ., συνεδρίασε ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, στα γραφεία του Ο.Τ.Ε.Κ. Δραγατσανίου 4, 2ος όροφος, Αθήνα.
Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Λοΐζος Σορωνιάτης και τα μέλη κ. Αικατερίνη Καράμπελα, κ. Λεωνίδας Καραθανάσης, ο κ. Τηλέμαχος Κρικώνης, o κ. Δημήτριος Καραχοντζίτης και ο κ. Νικόλαος Φαραγκουλιτάκης. Παραβρέθηκε επίσης, η Αναπληρώτρια  Γραμματέας του Δ.Σ., κ. Όλγα Πετσόγλου.
Δεν παραβρέθηκαν τα μέλη κ. Ρόζα Δελατόλα, κ. Δάφνη Τσαλκανδρά, λόγω κωλύματος.
Ως Εισηγητής παραβρέθηκε ο Γενικός Διευθυντής του Ο.Τ.Ε.Κ., κος Αθανάσιος Σπυριδάκης.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, άρχισε η συνεδρίαση.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 4ο: «Επιστολή του Δημάρχου Καρπενησίου». Η συνεδρίαση αρχίζει υπό την Προεδρία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου,  κ. Λοΐζου Σορωνιάτη.
ΘΕΜΑ : «Επιστολή του Δημάρχου Καρπενησίου».
Λαμβάνοντας υπόψη την προφορική εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ., την επιστολή του Δημάρχου Καρπενησίου, καθώς και την επικοινωνία του Βουλευτή Ευρυτανίας κ. Καρανίκα με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Τ.Ε.Κ., κ. Τηλέμαχο Κρικώνη, περί Ίδρυσης Ι.Ε.Κ. Εναλλακτικού Τουρισμού, στο Καρπενήσι, ειδικότητας «Συνοδός Βουνού», πάρθηκε η ακόλουθη απόφαση:ΑΔΑ: 45ΒΝ469Η3Η-ΥΗΒ
Απόφαση: 348/17-10-2011
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε.Κ.

Έχοντας υπόψη:
1)Την προφορική εισήγηση του Προέδρου
2)Την υπ’ αριθμ. 754/2004 (ΦΕΚ 323/τΒ΄/11.02.2004) Κ.Υ.Α, που αφορά την ίδρυση των Ι.Ε.Κ. Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού ειδικότητας «Συνοδός Βουνού» στο Νεστόριο Καστοριάς και στην Καλαμπάκα  Τρικάλων
3)Την αριθμ. 7723/2005 (ΦΕΚ 1485/τΒ΄/27.10.2005) Κ.Υ.Α., που αφορά την ίδρυση των Ι.Ε.Κ. ειδικοτήτων Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού, αρμοδιότητας Ο.Τ.Ε.Κ. «Ειδικός Θαλασσοθεραπείας – Spa», «Ειδικός Λουτροθεραπείας» και «Συνοδός Βουνού»,  στις  πόλεις  της  Ρόδου,  Ανδρίτσαινας, Καστανιάς Ιτάμου Καρδίτσας, Σταυρούπολης Ξάνθης, Σάμου, Αιδηψού και Αναβύσσου Αττικής
4)  Την υπ’ αριθμ. 258/17-06-2005 απόφαση του Δ.Σ. – Ο.Τ.Ε.Κ. «΄Ιδρυση Ι.Ε.Κ.»
5) Την υπ’ αριθμ. 279/06-07-2005 απόφαση του Δ.Σ. – Ο.Τ.Ε.Κ. «Λειτουργία ειδικότητας “Συνοδός Βουνού”»
6)   Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 15643/04-08-2011 έγγραφο του Δημάρχου Καρπενησίου
7)Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010) «Πρόγραμμα διαύγεια»
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ο μ ό φ ω ν α
1.  Την έγκριση για την ίδρυση και λειτουργία τμήματος Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ο.Τ.Ε.Κ., στο Καρπενήσι, με τίτλο «Στελέχη Εναλλακτικού Τουρισμού» και συγκεκριμένα την παροχή εξειδίκευσης στην ειδικότητα: α) Συνοδός Βουνού, με σκοπό τη συμβολή στην τουριστική ανάπτυξη και οικονομική ενίσχυση της περιοχής.
2.  Το Δ.Σ. αποφασίζει τη λειτουργία του συγκεκριμένου τμήματος, με δεδομένα:
 α)την προοπτική της ένταξης του προγράμματος Εναλλακτικού Τουρισμού στο ΕΣΠΑ,
 β)ότι τα εκπαιδευτικά προγράμματα σπουδών για την συγκεκριμένη ειδικότητα είναι εγκεκριμένα από τον Ο.Ε.Ε.Κ., σύμφωνα με την αριθμ. 7723/2005 (ΦΕΚ 1485/τΒ΄/27.10.2005) Κ.Υ.Α., που αφορά στην ίδρυση των Ι.Ε.Κ., ειδικοτήτων Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού, αρμοδιότητας Ο.Τ.Ε.Κ. «Ειδικός Θαλασσοθεραπείας – Spa», «Ειδικός Λουτροθεραπείας» και «Συνοδός Βουνού»,  στις  πόλεις  της  Ρόδου,  Ανδρίτσαινας, Καστανιάς Ιτάμου Καρδίτσας, Σταυρούπολης Ξάνθης, Σάμου, Αιδηψού και Αναβύσσου Αττικής και την αριθμ. 754/2004 (ΦΕΚ 323/τΒ΄/11.02.2004) Κ.Υ.Α, που αφορά στην ίδρυση των Ι.Ε.Κ. Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού ειδικότητας «Συνοδός Βουνού», στο Νεστόριο Καστοριάς και στην Καλαμπάκα  Τρικάλων.
 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Λοΐζος N. Σορωνιάτης
Η Αναπληρώτρια
Γραμματέας του Δ.Σ.
 Όλγα Πετσόγλου       
Τα Μέλη
Αικατερίνη Καράμπελα
Λεωνίδας Καραθανάσης
Τηλέμαχος Κρικώνης
 Δημήτριος Καραχοντζίτης
Νικόλαος Φαραγκουλιτάκης    

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2011