Τετάρτη 21 Μαρτίου 2012

Σεμινάριο Συνδικαλιστικών Στελεχών από το Εργατ/κό Κέντρο Ευρυτανίας

Το Εργατ/κο Κέντρο Ευρυτανίας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ) υλοποίησαν στο Καρπενήσι πρόγραμμα εκπαίδευσης Συνδικαλιστικών Στελεχών με θέμα: «Μεταβολές και αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων και δικαιώματα των εργαζομένων».

Το πρόγραμμα 25 ωρών υλοποιήθηκε στο Εργατ/κο Κέντρο το 3ήμερο 9/10/11 Μαρτίου 2012.
Παρουσιάστηκαν αναλυτικά μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα για τους εργαζόμενους του Ιδιωτικού Τομέα σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων τους, την αποφυγή και αντιμετώπιση βλαπτικών μεταβολών, όταν η επιχειρήσεις οδηγούνται σε κλείσιμο ή πτώχευση.
Το παρακολούθησαν 20 συνδικαλιστικά στελέχη προερχόμενα από το σύνολο των Εργατ/κών Κέντρων της Περιφέρειας Στερεάς.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εντάσσεται, σε μια ευρύτερη προσπάθεια της ΓΣΕΕ για αναβάθμιση του Ανθρώπινου Δυναμικού και ειδικότερα των Συνδικαλιστικών Στελεχών.
Η σειρά των σεμιναρίων που υλοποιούνται σε όλα τα Εργατ/κα Κέντρα της Περιφέρειας δια μέσου του προγράμματος «Δια Βίου Εκπαίδευση» έχουν θεματολογία σε ζητήματα που απασχολούν τόσο το Οργανωμένο Συνδικαλιστικό Κίνημα, όσο και κάθε απλό εργαζόμενο.