Τετάρτη 23 Μαΐου 2012

Κενές και κενούμενες θέσεις Κέντρων Υγείας - Περιφερειακών Ιατρείων και Πλοίων


ΣΧΕΤ:  Την αριθμ. πρωτ. Υ10γ/ Οίκ. 51294/18-05-2012 έγγραφο του ΥΥΚΚΑ
 Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανακοίνωσε τις κενές και κενούμενες θέσεις Κέντρων Υγείας - Περιφερειακών Ιατρείων και Πλοίων και καλεί τους ενδιαφερόμενους γιατρούς όπως υποβάλουν αιτήσεις μέχρι  24-5-2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μ.μ.
Αιτήσεις που θα κατατεθούν μετά την 24-5-2012 είναι εκπρόθεσμες και δεν λαμβάνονται υπόψη.
Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται στην παρακάτω διεύθυνση:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. – ΤΜΗΜΑ Γ’
Αριστοτέλους 17
Τ.Κ. 10187 - ΑΘΗΝΑ
Οι αιτήσεις μπορεί να αποσταλούν και με ΠΟΡΤΑ – ΠΟΡΤΑ Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier). Ως ημερομηνία αποστολής θεωρείται η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου ή της ιδιωτικής εταιρίας ταχυμεταφοράς.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Οι αιτήσεις με τα ταχυδρομεία για να γίνουν αποδεκτές, πρέπει να φθάσουν στην Υπηρεσία μέχρι και τρεις εργάσιμες ημέρες μετά τη λήξη της προκήρυξης.