Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2011

ΕΝΙΑΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τις εγγραφές των παιδιών στο Κ.Δ.Α.Π. και Κ.Δ.Α.Π. ΜΕΑ Καρπενησίου

Η  Ε.Κ.Ε.Π.Π.Α. Δήμου  Καρπενησίου σας ενημερώνει ότι από την Δευτέρα 20 Ιουνίου 2011 ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. για τις εγγραφές των παιδιών στο Κ.Δ.Α.Π. και Κ.Δ.Α.Π. ΜΕΑ Καρπενησίου.
Οι μητέρες των παιδιών που ενδιαφέρονται για εγγραφή των παιδιών τους στο Κ.Δ.Α.Π., θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
α) να εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτές ή αυτοαπασχολούμενες ή αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα, ή
β)  να συμμετέχουν σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (ΕΠΑ: Πρόγραμμα Νέων Θέσεων Εργασίας, Πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών, Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας – Stage, Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης), ή
γ)  να είναι άνεργες, οι οποίες διαθέτουν Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ και αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ., ή
δ)  να είναι άνεργες και να λαμβάνουν ή να έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. οποιαδήποτε χρονική περίοδο κατά τους τελευταίους 24 μήνες προ της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης.
Από την πρόσκληση, εξαιρούνται οι τακτικοί υπάλληλοι Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι των Ο.Τ.Α.(α’ και β’ βαθμού)
Σημειώνεται ότι από το σύνολο των ανωτέρω (α-δ) προϋποθέσεων εξαιρούνται οι υποψήφιες μητέρες με παιδιά ΑΜΕΑ, οι οποίες έχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης για τα ΑΜΕΑ τέκνα τους ανεξαρτήτως εργασιακής, κοινωνικοοικονομικής ή άλλης κατάστασης αλλά μόνο σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ),
Η «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωση» συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μπορεί να υποβληθεί στα  Κεντρικά γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α  Α.Ε, ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) στη Διεύθυνση Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα), σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ».

Ο χρόνος υποβολής των Αιτήσεων στην ΕΕΤΑΑ ορίζεται από 20/06/2010 έως και 11/07/2011 και ώρα 12:00 μ.μ. 
Η Αίτηση Συμμετοχής  καθώς επίσης και η αναλυτική πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στη ιστοσελίδα  http://www.eetaa.gr της Ε.Ε.Τ.Α.Α.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Από τις «Αιτήσεις συμμετοχής – Δηλώσεις» που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε τρόπο, θα ληφθούν υπόψη μόνον αυτές που έχουν παραληφθεί και πρωτοκολληθεί από την ΕΕΤΑΑ μέχρι την 11/07/2011 και ώρα 12:00 μ.μ., δηλαδή έως την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής. «Αιτήσεις συμμετοχής – Δηλώσεις» που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Η έγκαιρη υποβολή θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου. Η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη. Δικαιολογητικά που κατατίθενται μετά την υποβολή και πρωτοκόλληση των «Αιτήσεων συμμετοχής – Δηλώσεων», δεν λαμβάνονται υπόψη.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα
Κ.Δ.Α.Π.            :22370 22606
Κ.Δ.Α.Π. ΜΕΑ  :22370 24796