Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2012

Ορίστηκαν τα μέλη του ΚΟΣΕ Δήµου Αγράφων

Τα Κομβικά Σημεία Επαφής» (ΚΟΣΕ) συγκροτούνται για την προμήθεια, τήρηση και επικαιροποίηση όλων των Γεωχωρικών δεδομένων του Δήμου Αγράφων.
Σύμφωνα με την απόφαση 13/712 του Δημάρχου Αγράφων Δημήτρη Τάτση, ορίστηκε το ΚΟΣΕ του Δήµου που είναι τριµελές (3) συλλογικό όργανο και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους του Δήµου Αγράφων:

α) Δεληπούλιου Μαρία του Αντωνίου, Πολιτικός Μηχανικός µε Γ' βαθµό, µε
αναπληρώτρια την Καρακώστα Αικατερίνη του Κωνσταντίνου, Πολιτικός Μηχανικός µε Γ΄ βαθµό.
β) Λάππας Κωνσταντίνος του Θεοφίλου. Πολιτικός Μηχανικός µε Γ΄βαθµό, µε αναπληρωτή τον Αντίνου Γεώργιο του Βασιλείου, Πολιτικός Μηχανικός µε Γ΄βαθµό.
γ), Γαβριήλ Κωνσταντίνος του Μενελάου ΔΕ Διοικητικού µε σύµβαση ΙΔΟΧ, εκκρεµεί απόφαση µονιµοποίησης, µε αναπληρώτρια την Μαντή Ευαγγελία του Κωνσταντίνου, Διοικητικού- Λογιστικού µε Δ΄ βαθµό.
2. Πρόεδρος του ΚΟΣΕ Δήµου Αγράφων ορίζεται η Δεληπούλιου Μαρία του Αντωνίου, Πολιτικός Μηχανικός µε Γ' βαθµό, µε αναπληρώτρια την Καρακώστα Αικατερίνη του Κωνσταντίνου, Πολιτικό Μηχανικό µε Γ' βαθµό.
3. Γραµµατέας του ΚΟΣΕ Δήµου Αγράφων ορίζεται ο Γαβριήλ Κωνσταντίνος του Μενέλαου, ΔΕ Διοικητικών, µε αναπληρώτρια την Μαντή Ευαγγελία του Κωνσταντίνου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού µε Δ΄ βαθµό.
4. Η θητεία των µελών του ΚΟΣΕ ορίζεται 2ετής.