Σάββατο 2 Απριλίου 2011

Σε 6.484.009,79 € ανέρχονται τα χρέη του Δήμου Αγράφων


Τα οικονομικά των πρώην Δήμων που συγκρότησαν τον νέο Δήμο Αγράφων, έδωσε στην δημοσιότητα η Επιτροπή που διενέργησε τον σχετικό έλεγχο. Σύμφωνα με την έκθεση απογραφής το συνολικό ποσό που είναι χρεωμένοι οι 5 Δήμοι, ανέρχεται στα 6.484.009,79 ευρώ.
Τα χρέη αυτά, πάντα σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής  αναλογούν, 2.493.963,08 € στον Δήμο Αγράφων, 419.607,25 € στον Δήμο Απεραντίων, 2.288.327,80 € στον Δήμο Ασπροποτάμου, 695.220,65 € στον Δήμο Βίνιανης και 1.271.015,50 €  στον Δήμο Φραγκίστας. Η αρμόδια επιτροπή που συστήθηκε με βάση το άρθρο 2 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ.Α &ΗΔ 74445/29-12-10 (ΦΕΚ 2029/27-12-10 τ. Β ) έχοντας υπόψη τα προκύπτοντα από τα βιβλία και στοιχεία αριθμητικά οικονομικά δεδομένα του κάθε Δήμου προσδιόρισε τα οικονομικά αποτελέσματα όπως αυτά προέκυψαν από την διενεργηθείσα απογραφή και την καθαρή θέση του νέου πλέον συνενωμένου Καλλικρατικού Δήμου Αγράφων. Η επιτροπή επιφυλάσσεται για τη νομιμότητα των παραπάνω οφειλών των δήμων ως προς: α) την ορθή διαδικασία δημοπράτησης των έργων  β) την υπάρχουσα πίστωση πριν την ανάθεση κατασκευής αυτών γ) το χρόνο υπογραφής των συμφωνητικών εκτέλεσης των έργων  και δ)  αν κάποιο από τα ανωτέρω έργα έχουν ανατεθεί και εκτελεστεί με προηγούμενη σύμβαση.
Η απογραφή διεξήχθη από 9μελή επιτροπή, η οποία συστήθηκε από τον Δήμαρχο Αγράφων κ. Τάτση, με σκοπό την καταγραφή των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων , απαιτήσεων και υποχρεώσεων καθώς και των διαθέσιμων χρηματικών μέσων των πέντε συνενωμένων δήμων.  Η επιτροπή πραγματοποίησε επιτόπιες επισκέψεις στις έδρες των πρώην δήμων, αφού πρώτα ειδοποίησε να παρευρίσκονται στις έδρες των δήμων και οι τέως δήμαρχοι για την υλοποίηση του σκοπού της.
Η απογραφή διεξήχθη σε τρεις φάσεις. Στην πρώτη φάση τα μέλη της επιτροπής έλεγξαν τα οικονομικά δεδομένα των δήμων. Δηλαδή τα χρηματικά διαθέσιμα σε τραπεζικούς λογαριασμούς και στο ταμείο την 31-12-2010, καθώς και τα μπλοκ των επιταγών, τις μη αποδοθείσες κρατήσεις υπέρ τρίτων και τις τυχόν ανεξόφλητες επιταγές. Επίσης, τον συνολικό αριθμό των εκδοθέντων χρηματικών ενταλμάτων, τις υποχρεώσεις σε φόρους/τέλη και ασφαλιστικά ταμεία, τα στοιχεία των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής (Χ.Ε.Π.) που παρέμειναν ανεξόφλητα την 31-12-2010 και πρέπει να ακυρωθούν, τα στοιχεία των ανεξόφλητων επιταγών που τυχόν υπάρχουν για την πληρωμή οφειλών προς το δήμο, το συνολικό αριθμό και τα στοιχεία των εκδοθέντων γραμματίων είσπραξης και τις υποχρεώσεις πληρωμής λογαριασμών τρίτων, π.χ. ΟΤΕ, ΔΕΗ κ.λ.π.
Στην δεύτερη φάση της απογραφής η αρμόδια επιτροπή κατέγραψε και πάλι τα οικονομικά δεδομένα του κάθε δήμου, τα οποία αφορούν τις ταμειακώς βεβαιωμένες απαιτήσεις των δήμων έναντι τρίτων που έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο εισπρακτέων εσόδων, τα χρηματικά διαθέσιμα ανά κατηγορία (τακτικά, έκτακτα ειδικευμένα και έκτακτα ανειδίκευτα), τις υποχρεώσεις καταβολής μισθοδοσίας, τις υποχρεώσεις από υπογραφείσες συμβάσεις και τις ανεξόφλητες εκκαθαρισμένες υποχρεώσεις.
Στην τρίτη φάση έγινε η απογραφή όλων των στοιχείων των δήμων, όπως των πρώτων υλών, των αναλωσίμων και των ανταλλακτικών των παγίων στοιχείων και λοιπών αποθεμάτων την 31-12-2010, των χρεογράφων, των συμμετοχών των δήμων σε επιχειρήσεις, Α.Ε. κ.λ.π., των πάσης φύσεως τίτλων βεβαίωσης (άρθρο 4 Β.Δ.17.5/15.6.1959), για τους οποίους δεν είχαν συνταχθεί οι σχετικοί βεβαιωτικοί κατάλογοι μέχρι 31-12-2010, καθώς και των εκθέσεων αυτοψίας των ελεγκτικών οργάνων. Ακόμη έγινε απογραφή των βεβαιωτικών καταλόγων που συντάχθηκαν έως την 31-12-2010, για τους οποίους δεν είχε εκδοθεί αποδεικτικό παραλαβής εισπρακτέων εσόδων είτε για το σύνολο του ποσού, είτε για μέρος αυτού από τον αρμόδιο ταμία κατά την ανωτέρω ημερομηνία και δεν έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο εισπρακτέων εσόδων, των λοιπών υποχρεώσεων της 31-12-2010 (π.χ. μακροπρόθεσμα, βραχυπρόθεσμα δάνεια κ.λ.π.), των καταρτισθέντων δημοσίων συμβάσεων (έργων, προμηθειών και υπηρεσιών), των προγραμματικών συμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς και των πηγών χρηματοδότησής τους, οι οποίες περιέρχονται στον νέο δήμο από τους συνενωμένους δήμους, των αποφάσεων ένταξης έργων και δράσεων στα επιχειρησιακά προγράμματα (ΕΣΠΑ κ.λ.π.) των οποίων δεν έχει ξεκινήσει η υλοποίηση, των προσφυγών, των εκκρεμών δικών και των ανεκτέλεστων δικαστικών αποφάσεων οικονομικού περιεχομένου και των ανεκτέλεστων απαιτήσεων για τις οποίες έχουν εκδοθεί νόμιμα παραστατικά και σχετικές αποφάσεις.
Για την ιστορία να αναφερθεί ότι η επιτροπή απογραφής αποτελούνταν από τα εξής μέλη. Πρόεδρος της επιτροπής ήταν ο δημοτικός σύμβουλος πλειοψηφίας και Αντιδήμαρχος Χρήστος Δημητρόπουλος, τον οποίον πλαισίωναν οι Μιχόπουλος Ευθύμιος, επίσης Αντιδήμαρχος, δημοτικός σύμβουλος πλειοψηφίας - μέλος, Τελώνης Λεωνίδας , δημοτικός σύμβουλος μειοψηφίας – μέλος, Παπαντώνης Γεώργιος , ταμίας – προϊστάμ. Οικ. Υπηρεσίας του δήμου – μέλος, Τάκης Νικόλαος , υπάλληλος κατηγ. ΠΕ οικονομικού – μέλος, Λάππας Κωνσταντίνος , προϊστ. Τεχνικής Υπηρεσίας – μέλος, Γαντζούδης Κων/νος , προϊστ. Οικον. Υπηρεσίας του  τέως Δήμου Αγράφων, Γιαννούλης Δημήτριος , προϊστ. Οικον. Υπηρεσίας του τέως Δήμου Απεραντίων και Μαρούλης Νικόλαος , προϊστ. Οικονομ. Υπηρεσίας του τέως Δήμου Βίνιανης.
Ύστερα από όσα σημειώθηκαν παραπάνω η επιτροπή, έχοντας υπόψη τα προκύπτοντα από τα βιβλία και στοιχεία αριθμητικά οικονομικά δεδομένα του κάθε Δήμου, προσδιόρισε τα οικονομικά αποτελέσματα, όπως αυτά προέκυψαν από την διενεργηθείσα απογραφή και την καθαρή θέση του νέου πλέον συνενωμένου Καλλικρατικού Δήμου Αγράφων.
Από την απογραφή προέκυψε τελικώς ότι το σύνολο του ενεργητικού ποσού που ωφελείται στο Δήμο ανέρχεται στις 684.124,44 ευρώ, ενώ το σύνολο του παθητικού ποσού που ωφέλει ο Δήμος ανέρχεται στα 7.168.134,23 ευρώ.
Η καθαρή θέση του νεοσύστατου δήμου Αγράφων παρουσιάζει παθητικό ποσό ύψους 6.484.009,79 ευρώ και αυτό προκύπτει αναλυτικά από τους παρακάτω πίνακες.
Κλείνοντας θα πρέπει να τονίσουμε ότι τα περισσότερα των χρεών αυτών, προέρχονται από έργα που έχουν κατασκευαστεί στους Δήμους με χρηματοδότηση  από τον κρατικό κορβανά και τα οποία θα εξοφληθούν από το ΕΣΠΑ. Τέλος να αναφερθεί ότι πολλά ποσά των επιβεβαιωμένων χρεών, προέρχονται από δάνεια προηγουμένων ετών, τα οποία εξοφλούνται με βάση τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί από τους Δήμους.