Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2012

Τριάντα έξι θέσεις εργασίες στην Ευρυτανία σε ΟΠΠΑΔΗΚ και ΕΛΤΑ

Με ανακοίνωσή τους η ΟΠΠΑΔΗΚ του Δήμου Καρπενησίου και τα ΕΛΤΑ Στερεάς Ελλάδας προκήρυξαν τριάντα έξι (36) νέες θέσεις εργασίας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Συγκεκριμένα η ΟΠΠΑΔΗΚ προκηρύσσει έξι (6) θέσεις εργασίας Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής,  τρεις (3) χωρίς ειδικότητα, δύο (2) με ειδικότητα στους παραδοσιακούς χορούς και μία (1) θέση με ειδικότητα κατά προτίμηση στα ΑΜΕΑ. Η σύμβαση θα είναι διάρκειας 18 εβδομάδων με ωρομίσθια αποζημίωση.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την αίτηση από 18/01/2012 έως και 31/01/2012 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Ο.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ, στο 1ο χλμ Ε.Ο. Καρπενησίου- Λαμίας (Κολυμβητήριο), τηλ. 2237 0 25 110.
Από τα ΕΛΤΑ προκηρύχθηκαν τριάντα (30) θέσεις εργασίας για τους Νομούς Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Βοιωτίας και Εύβοιας. (αναλυτικά βλέπε σελ. 17)
Για το Νομό Ευρυτανίας συγκεκριμένα προκηρύχθηκαν δύο θέσεις με ειδικότητα ΔΕ Διανομέων. Μία (1) θέση στο κατάστημα Γρανίτσας και μία (1) θέση στο κεντρικό στο Καρπενήσι. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 8μηνη, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, εντός προθεσμίας δέκα  (10) ημερών και συγκεκριμένα από   19/01/2012   έως και  30/01/2012   στην ακόλουθη Διεύθυνση:
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε-Περ/κή Δ/νση Στερεάς Ελλάδας-Καποδιστρίου 1-351 00 ΛΑΜΙΑ  (για την ανακοίνωση ΣΟΧ 18/2012)-Τηλ. επικοινωνίας : 22310 66780 ή 66787
Τα ειδικά τυπικά προσόντα (τίτλοι σπουδών κ.λ.π.), τα κριτήρια κατάταξης, τα δικαιολογητικά που θα υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες αναφέρονται λεπτομερώς στην Ε01 / 37 / 311.31 /2-01-2012 Ανακοίνωση, που είναι αναρτημένη στις παραπάνω Υπηρεσιακές Λειτουργίες των ΕΛΤΑ καθώς και στον δικτυακό τόπο του ΕΛΤΑ (www.elta-net.gr).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα Παραρτήματα αυτά, μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα  Έντυπα αιτήσεων  Διαγωνισμών φορέων  Εποχικού (ΣΟΧ).