Πέμπτη 29 Μαρτίου 2012

ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑ Εξασφαλίστηκε η συνέχεια της Λειτουργίας της Επιθεώρησης Εργασίας

Από το γραφείο του Βουλευτή Ευρυτανίας Ηλία Καρανίκα ανακοινώθηκε ότι με την απάντηση της υπ' αριθ. 2481/13-2-2012 αναφοράς του προς τον αρμόδιο Υπουργό Εργασίας, διασφαλίζεται η συνέχεια του Τμήματος Ασφάλειας και Υγείας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας στην Ευρυτανία.
Συγκεκριμένα στο κείμενο της αναλυτικής απάντησης αναφέρεται ότι οι υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε για την Ευρυτανία κρίνονται απαραίτητες και κατά συνέπεια η αρμόδια υπηρεσία έχει ζητήσει την διατήρησή τους.

Το κείμενο της απαντητικής επιστολής με αριθ. 6152/9-3-2012, και υπογραφή του αρμόδιου Υπουργού Γ. Κουτρουμάνη, έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ: Κατάργηση Τμήματος Ασφαλείας και Υγείας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας στην Ευρυτανία
ΣΧΕΤ: Η με αρ. πρωτ. 2481/13-2-2012  ΠΑΒ
Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό, που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτη κ. Η. Καρανίκα,  σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:
1.Με τον πρόσφατα ψηφισμένο Ν.3996/2011 «Αναμόρφωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, Ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» επετεύχθη η αναδιοργάνωση και ο εξορθολογισμός της διοικητικής δομής του Σ.ΕΠ.Ε. πανελλαδικά και η εναρμόνισή της με σύγχρονα διοικητικά πρότυπα. λαμβάνοντας υπόψη την εξοικονόμηση πόρων, την καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού και μείωση της γραφειοκρατικής διαδικασίας. Έτσι., επανακαθορίστηκε: α) η οργανωτική δομή του Σ.ΕΠ.Ε., και
β) ο αριθμός των οργανικών θέσεων κατά κατηγορία και κλάδο που είναι απαραίτητος για την αποτελεσματική λειτουργία του (εννιακόσιες δεκαέξι θέσεις (916) Επιθεωρητών Εργασίας και διακόσιες σαράντα θέσεις (240) για γραμματειακή και λοιπή υποστήριξη)
2.Συγκεκριμένα για τον Ν. Ευρυτανίας οι υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. προβλέπεται να έχουν την ακόλουθη δομή:
α) Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ευρυτανίας, με έδρα το Καρπενήσι, που θα ανήκει στην Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Στερεός Ελλάδας, και
β) Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας ,στην Εργασία Ευρυτανίας με έδρα το Καρπενήσι, που θα ανήκει στην Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης     Ασφάλειας; και Υγείας στην Εργασίας Στερεάς Ελλάδας.
3.Με ΠΔ, η έκδοση του οποίου προβλέπεται από το άρθρο 10 του N.3996J11, θα καθοριστεί ο αναγκαίος αριθμός θέσεων του προσωπικού του Σ.ΕΠ.Ε. που θα κατανεμηθεί στις κατά τόπους υπηρεσίες του (κατά κατηγορία, κλάδο και ει'Οι.κότητα:1 τα κριτήριο και διαδικασία της επιλογής τους κα, κάθε άλλο θέμα στελέχωσης του.
4.Όσον αφορά τη δραστηριότητα του υπάρχοντος Γραφείου Τεχνικής ;και Υγειονομικής Επιθεώρησης (Γ.Τ.Υ.Ε.) Ευρυτανίας, κατά την τριετία 2009-2011 πραγματοποιήθηκαν 317 έλεγχοι και επανέλεγχοι σε χώρους εργασίας, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στις οικοδομές και τα τεχνικά έργα της περιοχής, καθώς και σε συγκεκριμένες δραστηριότητες όπως ξυλουργεία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία Κ.λπ. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα αναγγέλθηκαν και διερευνήθηκαν από την ανωτέρω Υπηρεσία 8 εργατικά ατυχήματα, ενώ υποβλήθηκαν 2 μηνύσεις και επιβλήθηκαν τρία πρόστιμα συνολικού ποσού 8000,00 €.
Περαιτέρω η Υπηρεσία μας συμμετείχε κατά το Νοέμβριο του 2011 σε τακτικούς κοινούς ελέγχους σε συνεργασία με την Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων για την αντιμετώπιση της ανασφάλιστης εργασίας με σημαντικά αποτελέσματα επιβολή προστίμων σε ποσοστό περίπου 30% των ελεγχόμενων επιχειρήσεων).
Στο ΓΤΥΕ Ευρυτανίας τηρείται πλήρες ηλεκτρονικό μητρώο όλων των επιχειρήσεων
που δραστηριοποιούνται στο Νομό, καθώς και των επιχειρήσεων που έχουν υποκαταστήματα με πλήρη καταγραφή των τεχνικών ασφάλειας και των γιατρών εργασίας που απασχολούνται σε αυτές.
;Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η πλειοψηφία της οικονομικής δραστηριότητας αφορά τον τουρισμό, χειμερινό και θερινό (ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφέ - μπαρ ταβέρνες κτλ), καθώς και τις υποστηρικτικές εργασίες για την κατασκευή και λειτουργία όλων αυτών, όπως ξυλουργεία, συνεργεία αυτοκινήτων, τραπεζικά ιδρύματα, τηλεπικοινωνίες, εμπόριο κ.λπ. Περαιτέρω, αφορά σε οικοδομική δραστηριότητα όπου, εκτός από τα ιδιωτικά έργα που ήδη  εκτελούνται (όπως ανεγέρσεις ξενοδοχείων, κατοικιών κ.λπ.), αναμένεται σύντομα να ξεκινήσουν τεχνικά έργα (έργα οδοποιίας, κτηριακά, ύδρευσης, αποχέτευσης, συντήρησης, αναπλάσεων) στο πλαίσιο του Γ' Κ.Π.Σ.., είτε από τους Δήμους του Νομού είτε από την Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας.
5.Όσον αφορά τη λειτουργία και τη στελέχωση του υπάρχοντος Γραφείου Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης(Γ.Τ.Y.E.) Ευρυτανίας, επισημαίνεται ότι με την ήδη υφιστάμενη έλλειψη προσωπικού στο ΓΤΥΕ Ευρυτανίας - καθώς από τα τέλη, του 2008 ουσιαστικά υπηρετεί ένας μόνο υπάλληλος κατόπιν μετάθεσης ενός Επιθεωρητή Εργασίας από το Καρπενήσι στον Πειραιά, ΚΟΙ' απόσπαση άλλου Επιθεωρητή. με την ειδικότητα του Πολιτικά Μηχανικού στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, (Πάτρα) -δημιουργούνται πλείστα προβλήματα στην λειτουργία 'της Υπηρεσίας και στην αποτελεσματικότητα της. Πολλές φορές πραγματοποιούνται έλεγχοι από ένα μόνο επιθεωρητή (με τους κινδύνους που αυτό ελλοχεύει) ή με δυο αν ο Επιθεωρητής της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων μπορεί να παρευρεθεί σε .αυτούς τους ελέγχους. Το ίδιο συμβαίνει και με το Τμήμα της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ευρυτανίας όπου λειτουργεί και αυτό με έναν Επιθεωρητή
Εργασίας ύστερα από τη συνταξιοδότηση υπαλλήλου. Στόχος λοιπόν θα πρέπει να είναι η ενίσχυση της Υπηρεσίας με προσωπικό και όχι η συγχώνευσή της ή η κατάργησή της η οποία πλείστα άλλα προβλήματα θα δημιουργούσε.
Το κόστος λειτουργίας της Υπηρεσίας είναι σχεδόν μηδαμινό με δεδομένο ότι συστεγάζεται με το τοπικό Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ευρυτανίας, ενώ. σύντομα θα μεταστεγαστεί στα κτήρια του ΟΑΕΔ στο Καρπενήσι και έτσι δεν θα  επιβαρύνεται με το κόστος πληρωμής ενοικίου. Τα λειτουργικά έξοδα. της Υπηρεσίας τα τελευταία τρία χρόνια δεν ξεπερνούν τα 500,00 € ανά έτος.
Εξαιτίας του μεγέθους του Νομού Ευρυτανίας, ο οποίος είναι ένας κατ' εξοχήν ορεινός Νομός με κακό οδικό δίκτυο λόγο του ορεινού ανάγλυφου καθώς και με μεγάλη διασπορά των κατοίκων σε όλη την έκταση του Νομού (ο οποίος είναι 1871 τ.χ. και έχει οδικό δίκτυο 1272 χιλιομέτρων πλην δασικού και αγροτικού εκ των οποίων 72 χλμ. εθνικό δίκτυο, 600 χλμ. επαρχιακό, 350 χλμ. δημοτικό και 250 χλμ. αστικό και ημιαστικό), καθίσταται αδύνατη η εποπτεία και η πραγματοποίηση ελέγχων γlο την υγιεινή: και την ασφάλεια των εργαζομένων από την αντίστοιχη Υπηρεσία του Νομού Φθιώτιδας, με έδρα τη Λαμία.
6.Η ψήφιση του Ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - 'βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου, δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015" βρήκε το. Σ.ΕΠ.Ε. να 'έχει πραγματοποιήσει την αναγκαία αναδιοργάνωση και να έχει ήδη προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ως προς την μείωση και τον εξορθολογισμό της οργανωτικής του δομής. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι νέες ρυθμίσεις, οι οποίες αφορούν οριζόντια όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, να επιδράσουν προσθετικά στην ανωτέρω μείωση. Έτσι δυστυχώς, το Σ.ΕΠ.Ε. δεν εξαιρέθηκε ούτε από 1ις καταργήσεις των κενών οργανικών θέσεων, σε εφαρμογή του νόμου καταργήθηκαν 330 θέσεις μόνιμου προσωπικού διαφόρων κατηγοριών και κλάδων, ούτε από τις διαδικασίες αναδιοργάνωσης των δημοσίων υπηρεσιών που προβλέπονται από ΤΟ άρθρο 35 του ανωτέρω νόμου.
7, Η υπηρεσία μας έχει καταθέσει τις προτάσεις της ώστε να μην ισχύσει για την περίπτωση του Σ.ΕΠ.Ε. η μείωση σε ποσοστό του 30% που προβλέπεται για τις άλλες υπηρεσίες του δημόσιου τομέα.
Σημειώνουμε ότι η εξαίρεση του Σ.ΕΠ.Ε. από τη μείωση του 30% αποτελεί και θέση της Τρόικας, η οποία έχει επανειλημμένα επισημάνει την σημασία της Επιθεώρησης Εργασίας στην μάχη ενάντια στην αδήλωτη και ανασφάλιστη εργασία και παράλληλα έχει διευκρινίσει ότι οι περικοπές δεν πρέπει να βαρύνουν στον ίδιο βαθμό το κάθε κυβερνητικό τμήμα
Επιπλέον, σε συνάντηση του κου Peter Jorgensen, Δ/ντή ΕSF παρεμβάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τον Υπουργό κ. Κουτρουμάνη στις 12/12/2011, τέθηκε ξεκάθαρα από τον κο Jorgensen .ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει ο στόχος της συνολικής μείωσης κατά 30% του δημόσιου τομέα να πραγματοποιηθεί με τρόπο που να επηρεάζει ισότιμα κάθε φορέα του Δημοσίου, ενώ παράλληλα υπενθύμισε ότι η ενίσχυση του Σ.ΕΠ.Ε. σχετίζεται με τη συστημική παρέμβαση των επιχειρησιακών προγραμμάτων και αποτελεί έργο υψηλής προτεραιότητας για το NSRF.