Πέμπτη 5 Απριλίου 2012

ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΥΤΑΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ «ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υποβολή αιτήσεων για υποτροφίες

Προκειμένου η Επιτροπή Υποτροφιών της Ένωσης Ευρυτάνων Αμερικής «ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ» να επιλέξει του υποτρόφους για το ακαδ.έτος 2012-2013 καλεί τους ενδιαφερομένους, που οι γονείς τους κατάγονται από την Ευρυτανία  να υποβάλλουν σχετική αίτηση και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α: ΟΙ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ
1.Επικυρωμένο  φωτοαντίγραφο  του  Απολυτηρίου  Λυκείου
2.Βεβαίωση  Πανεπιστημιακής  ή  άλλης  Σχολής  Τριτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  που  αναφέρεται  στην  εγγραφή  στο  Α΄ Έτος  και  τη  σειρά  επιτυχίας.
3.Πιστοποιητικό  σπουδών  με  αναλυτική  βαθμολογία  του  Α΄ εξαμήνου  και  Γενικό  Μέσο  Όρο.
4.Πιστοποιητικό  απορίας  των  τοπικών  αρχών  διαμονής  ή  φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού της  Δ.Ο.Υ.(Εφορίας).
5.Πιστοποιητικό  Πολυτεκνίας  (αν  υπάρχει).
6. Δύο (2)  Συστατικές  Επιστολές από  καθηγητές της Σχολής στην οποία φοιτά. 
Β.  ΟΙ  ΦΟΙΤΗΤΕΣ  ΑΛΛΩΝ  ΕΤΩΝ
1.Πιστοποιητικό  σπουδών  με  αναλυτική  βαθμολογία  όλων  των εξαμήνων  και  Γενικό  Μέσο  Όρο.
2.Πιστοποιητικό  απορίας  των  τοπικών  αρχών  διαμονής  ή  φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού της  Δ.Ο.Υ.(Εφορίας).
3.Πιστοποιητικό  Πολυτεκνίας  (αν  υπάρχει).
4. Δύο (2)  Συστατικές  Επιστολές   από  καθηγητές  της  Σχολής  στην  οποία  φοιτά. 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τις 15 Μαΐου 2012  με επιστολή ή ιδιοχείρως στον Βασίλειο Τριχιά – Κρήτης 28, 15121 Πεύκη, τηλ.: 2108020267,6979123301.
Το έντυπο της αίτησης διατίθεται από τον Βασίλειο Τριχιά ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση blogs.sch.gr/xrgian.
Για τη χορήγηση της οικονομικής βοήθειας (υποτροφίας) λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω κριτήρια:
1.Η Οικονομική και Οικογενειακή κατάσταση του υποψηφίου (κύριο κριτήριο)
2.Η Βαθμολογία.
Χορηγούνται:
α) 4 υποτροφίες των 2000 δολ. η κάθε μία μαζί με τιμητικό έπαινο.
β) 8 υποτροφίες (οικον. βοηθήματα) των 1000 δολ. η κάθε μία, συνοδευόμενες επίσης από τιμητικό έπαινο.
Ελλιπή δικαιολογητικά δεν λαμβάνονται υπόψη.