Σάββατο 7 Απριλίου 2012

Παράταση Προγράμματος «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ. ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

Η ΑΝ.ΔΙΑ Στερεάς Ελλάδας, φορέας διαχείρισης προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, ανακοινώνει ότι το  Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας / Ειδική Γραμματεία για την Ανταγωνιστικότητα / Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα  (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) αποφάσισε:
A. την παράταση της προθεσµίας ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής στο Πρόγραµµα «Εκσυγχρονισµός Χερσαίων Εµπορευµατικών Οδικών Μεταφορών.

Μετακινούµε την Ελλάδα µε ασφάλεια και σεβασµό στο περιβάλλον» του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» και των ΠΕΠ των πέντε Περιφερειών Μεταβατικής Στήριξης του ΕΣΠΑ 2007-2013, έως και την 17:00 ώρα της 18ης Μαΐου 2012 (18 - 05 -2012).
B. την αναδιαµόρφωση της φράσης «Ως προθεσµία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 24η ώρα της ηµέρας που έχει καθοριστεί ως καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής» που βρίσκεται στο Κεφάλαιο 11 και στη σελίδα
24 του Οδηγού που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της απόφασης για την
πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων/ενισχύσεων στο Πρόγραµµα «Εκσυγχρονισµός Χερσαίων Εµπορευµατικών Οδικών Μεταφορών.
Μετακινούµε την Ελλάδα µε ασφάλεια και σεβασµό στο περιβάλλον» ως εξής: «Ως προθεσµία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 17η ώρα της ηµέρας που έχει καθοριστεί ως καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής»

 Για αναλυτικές πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα της ΑΝ.ΔΙΑ 22310-67047 ή επισκεφτείτε  την  ιστοσελίδα μας www.andia.gr.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝ.ΔΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ