Σάββατο, 9 Ιουλίου 2011

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 6η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ


ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΚΑΤΑ ΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007 - 2013


Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Κ Α Λ Ε Ι


Τους παρακάτω Δυνητικούς Δικαιούχους πράξεων των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ της περιόδου 2007-2013:

•ΟΤΑ Α βαθμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

•ΟΤΑ Β βαθμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΑΙΡΕΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

•Δ.Ε.Υ.Α. Στερεάς Ελλάδας, Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Στερεάς Ελλάδας

•Ανώνυμες Εταιρείες Ο.Τ.Α. (του άρθρου 252, του Νόμου 3463/06) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

•Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου & Ιδιωτικού Δικαίου, Σωματεία, Σύλλογοι και Μη Κερδοσκοπικοί Φορείς, Οργανώσεις και εταιρίες, οι οποίοι δύνανται να είναι Τελικοί Δικαιούχοι σε υπό έκδοση προσκλήσεις του ΕΣΠΑ.

για την υποβολή αίτησης - φακέλου προκειμένου να εξεταστεί η διαχειριστική τους επάρκεια σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.2 του Ν. 3614/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 10 του Ν. 3840/2010 και την την 22867/ΕΥΣ 984/28.05.010 Υπουργική Απόφαση που ρυθμίζει τις διαδικασίες επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων της περιόδου 2007-2013.

Για τον Δικαιούχο που θα υποβάλει αίτηση – φάκελο επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας και θα λάβει εκπεφρασμένη θετική γνώμη θα εκδοθεί από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Ε.Δ.Α.Π.Σ.Ε) έγγραφο επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας, το οποίο ανάλογα με την αίτηση του φορέα, θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις που προβλέπονται για την κατηγορία Α ή την κατηγορία Β ή και των δύο κατηγοριών μαζί .

Ο φορέας αυτός θα μπορεί να εκτελεί έργα με ή χωρίς τεχνικό αντικείμενο, ανάλογα με την επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας που θα λάβει.

Ειδικότερα:

•Για την περίπτωση επιβεβαίωσης τύπου Α, ο φορέας θα μπορεί να εκτελεί έργα με τεχνικό αντικείμενο (δημόσια έργα υποδομής), όπως έργα οικοδομικά, συγκοινωνιακά και δικτύων κοινής ωφέλειας, υδραυλικά, περιβάλλοντος, λιμενικά/αλιευτικά, βιομηχανικής ανάπτυξης, ενέργειας, τηλεπικοινωνιών και δικτύων κ.α., καθώς και των τεχνικών μελετών τους.

•Για την περίπτωση επιβεβαίωσης τύπου Β, ο φορέας θα μπορεί να εκτελεί έργα χωρίς τεχνικό αντικείμενο (υπηρεσίες και προμήθειες), όπως έργα/ δράσεις προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού, δημιουργίας και εγκατάστασης συστημάτων πληροφορικής, προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού πληροφορικής, ανάθεσης υπηρεσιών συμβούλων και λοιπών υπηρεσιών που δεν σχετίζονται με την υλοποίηση τεχνικών έργων, κατάρτισης και συμβουλευτικής κ.α.

•Επιβεβαίωση τύπου Γ, για πράξεις χωρίς τεχνικό αντικείμενο που υλοποιούνται με ίδια μέσα οι οποίες δύναται να περιλαμβάνουν επί μέρους δημόσιες συμβάσεις μέχρι ποσοστού 30% του συνολικού προϋπολογισμού

Το έγγραφο επιβεβαίωσης που θα χορηγηθεί θα καλύπτει τις υπηρεσιακές μονάδες, οι οποίες θα έχουν περιγραφεί στην αίτηση του φορέα (και επομένως θα επιβεβαιωθεί η επάρκεια των διαδικασιών τους). Η επιβεβαίωση επομένως δεν θα καλύπτει την επάρκεια άλλων υπηρεσιακών μονάδων του φορέα οι οποίες δεν περιγράφονται στην αίτηση του.

Οι φορείς που θα λάβουν έγγραφο επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας, θα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και θα συνοδεύει κάθε μελλοντική πρόταση τους προς αυτά.

Η υποβολή αίτησης – φακέλου είναι δυνατή από την δημοσίευση της παρούσας στην ιστοσελίδα της Ε.Δ.Α.Π.Σ.Ε. (www.stereaellada.gr).

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων - φακέλων, και άλλες σχετικές διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Καραγεώργο Πέτρο στο τηλέφωνο 22313 50922 , e-mail: pkarageorgos@mou.gr και στον κ. Σιάππα Θωμά στο τηλέφωνο 22313 50903 , e-mail : tsiappas@mou.gr, στην κα Παπαθανασίου Αλεξάνδρα στο τηλέφωνο 22313 50911 , e-mail: apapathanasiou@mou.gr

Η αίτηση - φάκελος θα υποβληθεί σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Ε.Δ.Α.Π.Σ.Ε), στη διεύθυνση : Υψηλάντη 12 35100 Λαμία τις ώρες 9.00 – 14.00 όλες τις εργάσιμες ημέρες.

Η Γενική Γραμματέας


Αποκεντρωμένης Διοίκησης


Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας


Καλλιόπη Γερακούδη