Πέμπτη 26 Μαΐου 2011

ΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ορίστηκαν την περασμένη εβδομάδα τα μέλη του Υπηρεσιακού – Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας ως ακολούθως :
Α) ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.- Μελετίου Τριαντάφυλλο του Ανδρέα κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Α΄, Προϊστάμενο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή αυτού σε περίπτωση απουσίας, τον Μεϊδάνη Γεώργιο του Πανάγου κλάδου ΠΕ Γεωπόνων με βαθμό Α΄, Προϊστάμενο της Δ/νσης  Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

2.- Μέγκου Αγλαϊα του Ηλία κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Α΄, Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, ως τακτικό μέλος , με αναπληρωτή τον Φωτόπουλο Απόστολο του Γεωργίου κλάδου ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών με βαθμό Α΄, Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.
3.- Μεϊδάνη Γεώργιο του Πανάγου κλάδου ΠΕ Γεωπόνων με βαθμό Α΄, Προϊστάμενο της Δ/νσης  Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, ως τακτικό μέλος , με αναπληρώτρια την Γαλάνη Ευαγγελία του Βασιλείου κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄  Προϊσταμένη της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.
Β) ΑΙΡΕΤΑ ΜΕΛΗ (εκπρόσωποι των υπαλλήλων με μόνιμη σχέση εργασίας):
1.- Κύρκο Βασίλειο του Αθανασίου κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού με βαθμό Α΄, Προϊστάμενο του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού με αναπληρωτή τον Κωστόπουλο Γεώργιο του Ανδρέα κλάδου ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών με βαθμό Α΄, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.
2.- Λεμψέογλου Γρηγόριο του Αναστασίου κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού με βαθμό Α΄, Προϊστάμενο του Τμήματος Γραμματείας της Δ/νσης Διοίκησης, με αναπληρώτρια την Μόσχου Ευθυμία του Κων/νου κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄, Προϊσταμένη του Τμήματος Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας και Απασχόλησης, της Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.
Γ) ΑΙΡΕΤΑ ΜΕΛΗ (εκπρόσωποι των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου - Ι. Δ. Α. Χ.)
1.-Μακραντώνη Βασιλική του Ευαγγέλου κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και βαθμό Γ΄, υπάλληλο της Δ/νσης Οικονομικού.
2.-Παπαθεοδώρου Νικόλαο του Ευθυμίου κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και βαθμό Γ΄, υπάλληλο της Δ/νσης Μεταφορών – Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας,.
Εισηγητή των θεμάτων στο Συμβούλιο, ορίζουμε τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Διοίκησης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Καρέλη Δημήτριο του Κων/νου κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄.
Γραμματέα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζουμε την Προϊσταμένη του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων της Δ/νσης Διοίκησης, Σφήκα Φωτούλα του Δημητρίου κλάδου ΠΕ Οικονομικού με βαθμό Β΄, με αναπληρωτή  τον Προϊστάμενο του Τμήματος Προσωπικού της Δ/νσης Διοίκησης, Παπαευσταθίου Φώτιο του Ευσταθίου κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Β΄.
Η θητεία των ανωτέρω λήγει με την συγκρότηση των συμβουλίων των άρθρων 248 και 249 του Ν.3852/2010, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την 31/12/2011.
Η απόφαση αναρτάται στο Διαδύκτιο 4ΑΘΓ7ΛΗ-ΠΘ