Δευτέρα 27 Ιουνίου 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ


Με αφορμή την απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 18, για την εκλογή του  Περιφερειακού Συμπαραστάτη, έχουμε να δηλώσουμε τα εξής:  

1.- Η  απόφαση εκλογής Περιφερειακού Συμπαραστάτη  ακυρώθηκε για ένα λόγο τυπικό και  όχι για λόγους ουσίας.
2.- Συγκεκριμένα και παρά το γεγονός ότι η σειρά συζήτησης του εν λόγω θέματος μεταβλήθηκε με ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και σύμφωνα με όσα ορίζει ο Κανονισμός Λειτουργίας του,  από την Επιτροπή κρίθηκε ότι  κακώς μεταβλήθηκε  η σειρά με την οποία συζητήθηκε το θέμα και για τον λόγο αυτό, κατά πλειοψηφία,  ακύρωσε την απόφαση.
3.- Είναι προφανές  ότι από την πλειοψηφία της Επιτροπής έγινε  ακραία χρήση των όρων της διακριτικής ευχέρειας, αφού η εκλογή του Περιφερειακού Συμπαραστάτη είναι ένας θεσμός πρωτόγνωρος και οι διατάξεις που τον ορίζουν και ορίζουν την εκλογή του εφαρμόζονται για πρώτη φορά. Είναι προφανές και μόνο από την ανάγνωση της διάταξης του άρθρου 179, προκύπτει μία ασάφεια και ένα κενό.
4.- Είναι αυτονόητο ότι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα προσβάλλει την απόφαση αυτή στο αρμόδιο Δικαστήριο και θα ασκήσει εναντίον της κάθε ένδικο μέσο, που της παρέχει ο Νόμος. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.   

                                                         ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ